Het verzuim op korte termijn dankzij medische Checks voorkomen


Onder kort ziekteverzuim verstaan we ziekte met een periode van maximaal een week. In deze categorie komen afwezigheden van één of twee dagen het meeste voor. Hoe kan de uitwerking van een verzuimbeleid en het inzetten van medische controles dit soort verzuim helpen voorkomen? Hier volgt MediCheck’s advies.

Zorg voor een helder verzuimbeleid

Ziekteverzuim duurzaam aanpakken start met een doordacht verzuimbeleid dat ook duidelijk wordt gecommuniceerd aan de werknemers zodat zij weten dat hun arbeidsongeschiktheid kan worden gecontroleerd. Met uw heldere communicatie toont u dat u verzuim ernstig neemt en uw aanpak inbedt in een doordacht geheel van maatregelen. De invoering van medische Checks is dus een preventieve maatregel met als uiteindelijke doel om het verzuim binnen uw bedrijf te verminderen.

Om uw positieve verzuimbeleid te definiëren, raden wij aan om objectieve criteria op te stellen waarop u de controles baseert. Een medische Check organiseren voor een werknemer die 1 keer om de 3 jaar ziek is, kan bijvoorbeeld contraproductief zijn.

 • De frequentie van de arbeidsongeschiktheden van de werknemers (hoeveel keer dit jaar, deze maand….);
 • De duur van die ongeschiktheden (1 dag, meerdere weken…);
 • De periode waarin de ongeschiktheden hebben plaatsgevonden (tijdens de schoolvakanties, de dag voor een feestdag, op maandagen of vrijdagen,…).

Het opzetten van criteria en de communicatie ervan laten u toe om een hulpmiddel te ontwikkelen om het verzuim af te raden voor al uw werknemers, zonder onderscheid.

Pas die criteria aan in de strijd tegen korte termijn afwezigheden

Bij afwezigheden van 1 of 2 dagen zijn de afwezigheden op de maandag en/of de vrijdag vaak in de meerderheid. Bovendien hebben deze afwezigheden van korte termijn regelmatig betrekking hebben op dezelfde werknemers.

Bij het uitwerken van uw verzuimbeleid, laten de criteria die gebaseerd zijn op de frequentie en de duur van de afwezigheden toe om zich te richten op de werknemers die regelmatig afwezig zijn voor een (zeer) korte periode. U kunt bijgevolg systematisch de ongeschiktheden controleren van de werknemers die een op voorhand bepaald aantal afwezigheden hebben overschreden, waarmee u de werknemer ontmoedigt om zich ten onrechte arbeidsongeschikt te laten verklaren.

Bovendien, wanneer een medische Check wordt aangevraagd, moeten de werknemers zich naar het kabinet van de controlearts begeven. Deze kleine verplaatsing kan dan een tegenvaller zijn voor de werknemers die zich arbeidsongeschikt hebben verklaard om zo hun weekend te verlengen.

Identificeer de werknemers die het vaakst afwezig zijn

Werknemers die moeilijkheden ervaren op hun werkplek zijn zij die het grootste risico vertegenwoordigen voor verzuim. Deze moeilijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Psychologische problemen (depressie, burn-out,…)
 • Stress
 • Te hoge werklast
 • Gezondheidsproblemen

Dit verzuim kan helemaal gerechtvaardigd worden, aangezien het te wijten is aan bewezen gezondheidsproblemen. Maar het is nog steeds mogelijk actie te ondernemen om dit soort verzuim te voorkomen, door de arbeidsomstandigheden van de werknemers die dit het meest nodig hebben te verbeteren.

Voor die werknemers zal het beleid van de medische Checks de frequentie van hun afwezigheden niet verminderen. U zal ze moeten blijven opvolgen.

Het is dus noodzakelijk om hen te begeleiden om zo de oorsprong van hun problemen vast te stellen. Verzuimgesprekken kunnen u helpen om de problemen, die gelinkt zouden zijn aan de organisatie van het werk, op te sporen en op te lossen.

Denk vervolgens na over de maatregelen om de kwaliteit van hun werkomgeving te verbeteren naargelang de problemen die ze ondervinden.

Bijvoorbeeld:

 • Als werknemers gezondheidsproblemen hebben die hun werk bemoeilijken, denk dan na over een aanpassing van hun arbeidsomstandigheden, in overeenstemming met de bedrijfsarts.
 • Als werknemers toegeven dat ze problemen hebben in hun relatie met oversten: stel dan een dialoog voor, begeleid de werknemers door als tussenpersoon op te treden, leidt de verantwoordelijken op zodat de communicatie tussen hen en hun werknemers beter verloopt…

Communiceer over uw verzuimbeleid

Hoewel medische Checks een delicate stap voor werknemers kunnen vormen, blijven zij een noodzakelijk middel om het verzuim in bedrijven te verminderen. Die Checks kunnen echter een gevoelig onderwerp zijn om binnen de onderneming te bespreken. Daarom is het essentieel om over uw verzuimbeleid en het verloop van de medische Checks te communiceren. Daarbij hoort ook de methodologie van MediCheck en haar voordelen:

 • Bij MediCheck wordt de “Check” op het kabinet van de arts op een positieve manier benaderd. De afspraak wordt zorgvuldig gepland op een optimaal tijdstip en de werknemer wordt tijdig op de hoogte gebracht. Onze aanpak staat garant voor een hoogwaardige herbeoordeling van het ziekteverloop door een ervaren huisarts.
 • MediCheck werkt met een uitgebreid netwerk van getrainde huisartsen die zich bewust zijn van de realiteit van de arbeidswereld en adequaat kunnen reageren op afwezigheden die verband houden met psychosociale problemen. Dankzij ons netwerk van huisartsen die niet gespecialiseerd zijn in de medische controle, wordt de werknemer door de dokter als een van zijn eigen patiënten behandeld, wat er voor zorgt dat de Checks van de beste kwaliteit zijn.
 • Door het digitaal proces achter MediCheck kunnen we ons aanpassen aan de noden van iedere werkgever (afstand, taal, objectieve criteria) en karakteristieken van de Check (plaats en timing). Tegelijk zorgt deze digitale flow voor ontegensprekelijke ontvangstbewijzen, waardoor er geen discussies kunnen ontstaan tussen werknemer en werkgever.

Tot slot, denk ook aan de voordelen die de medische Checks met zich meebrengen.

Ze stellen u in staat om:

 • De arbeidsongeschiktheden in functie van het verzuimbeleid en de criteria die u hebt ingevoerd meer te controleren.
 • Een methodologie voor medische Checks op te stellen die transparant en respectvol is. Deze methode zal het delicate aspect van het onderwerp laten verdwijnen en het mogelijk maken om hierover opener te kunnen communiceren.
 • Een “negatief” verrassingseffect te vermijden voor de werknemers die hun arbeidsongeschiktheid gecontroleerd zien, dankzij een duidelijke en transparante communicatie over de nieuwe modaliteiten van de Checks.
 • Het gevoel van inbreek in de privésfeer van de werknemer, dat tijdens een traditionele controle ervaren kan worden, te vermijden. De medische Checks van MediCheck vinden namelijk plaats in de praktijk van de arts en niet bij de werknemers thuis.
 • Een gevoel van onrechtvaardigheid te vermijden door de objectiviteit van de vooraf vastgestelde criteria voor de controle op het verzuim te benadrukken.
 • De arbeidsongeschiktheden af te raden en te verminderen door het communiceren van een uniform, objectief en preventief verzuimbeleid.

Een goed omkaderd beleid inzake medische Checks, dat aan de hand van rechtvaardige, objectieve criteria gedefinieerd wordt en aan uw hele organisatie wordt meegedeeld, zal u in staat stellen uw verzuim op een preventieve manier te verminderen.