Versterk jouw aanwezigheidsbeleid met MediCheck als partner


De afgelopen jaren hebben Belgische bedrijven een aanzienlijke toename gezien in hun ziekteverzuim en worden zij steeds vaker geconfronteerd met de opkomst van psychosociale problemen. Verzuim is niet alleen een complex gegeven, maar vaak ook een symptoom van andere sluimerende problemen intern die breder moeten worden aangepakt binnen een positief verzuimbeleid. Dit beleid moet zowel proactief als reactief zijn om het verzuim terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau, want de impact van absenteïsme is enorm, zowel op menselijk als financieel vlak.

Werkgevers zijn zich hiervan zeer bewust, maar slagen er nog niet in om het ziekteverzuim structureel te verminderen. Het is daarom cruciaal dat werkgevers op verschillende fronten werken en het thema van absenteïsme hoog op de agenda zetten binnen hun organisatie.

Dat efficiënt kostenbeheer nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering is algemeen bekend, en vooral met de inflatie en stijgende loonkosten wordt dit een steeds belangrijker aandachtspunt voor bedrijven. Duidelijk zichtbare kosten, zoals productie- en loonkosten, worden vaak als eerste aangepakt. Maar ook de verborgen kosten van absenteïsme hebben een grote impact op de bedrijfsresultaten.

De kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim omvatten niet alleen de directe kosten, zoals de loonkosten van de niet-gepresteerde tijd. Er zijn ook veel indirecte kosten zoals productiviteits- en kwaliteitsverlies, vervanging van de zieke werknemer, stijgende werkdruk en onevenwichtige werklastverdeling met mogelijks stress en motivatieverlies bij het overige personeel tot gevolg.

Een enorme uitdaging dus voor HR-managers die moeten zoeken naar een evenwicht tussen het ondersteunen van zieke werknemers en het minimaliseren van de negatieve impact van ziekteverzuim op het bedrijf als geheel.

Een effectieve tool om ziekteverzuim binnen een organisatie aan te pakken en de lasten voor het bedrijf te minimaliseren, is de medische controle. Wanneer werknemers sneller terugkeren naar het werk na een ziekteperiode, heeft dit namelijk een zeer positief effect op het bedrijf en de economie.

  • Verhoogde productiviteit: Door werknemers sneller terug te laten keren naar het werk wordt de algehele productiviteit van het bedrijf verbeterd doordat er minder tijd verloren gaat aan afwezigheid.
  • Verlaagde kosten: Bedrijven kunnen geld besparen doordat ze minder geld hoeven uit te geven aan vervangingen voor afwezige werknemers of aan het betalen van ziektedagen.
  • Verbeterde werknemersbetrokkenheid: Wanneer werknemers merken dat het bedrijf zich bekommert om hun gezondheid en welzijn én ondersteuning biedt bij terugkeer naar het werk, kan dit hun betrokkenheid bij het bedrijf vergroten.

Het is echter van cruciaal belang dat medische controles worden uitgevoerd met respect voor het welzijn van de werknemers en onderdeel zijn van een breder gezondheidsbeleid op de werkvloer. Een positieve benadering van medische controles kan een groot verschil maken in het effectief beheren van ziekteverzuim.

Traditioneel gezien zijn er maar enkele spelers op de markt voor medische controles. Waar de meesten zich vasthouden aan oude methoden en zich, door het inschakelen van controleartsen, richten op het betrappen van werknemers die ziekte veinzen, leggen wij bij MediCheck de nadruk op een positieve benadering. Onze aanpak is gebaseerd op respect en transparantie, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Bij MediCheck kunt u rekenen op innovatieve oplossingen die naadloos passen binnen een holistische benadering van positief ziekteverzuimbeheer.

Het aanbod van MediCheck is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers:

  • Bij MediCheck wordt de “Check” bij de arts op een positieve manier benaderd. De afspraak wordt zorgvuldig gepland op een optimaal tijdstip en de werknemer wordt tijdig op de hoogte gebracht. Onze aanpak staat garant voor een hoogwaardige herbeoordeling van het ziekteverloop door een ervaren huisarts.
  • MediCheck werkt met een uitgebreid netwerk van getrainde huisartsen die zich bewust zijn van de realiteit van de arbeidswereld en adequaat kunnen reageren op afwezigheden die verband houden met psychosociale problemen.
  • Door het digitaal proces achter MediCheck kunnen we ons aanpassen aan de noden van iedere werkgever (afstand, taal, objectieve criteria) en karakteristieken van de Check (plaats en timing). Tegelijk zorgt deze digitale flow voor ontegensprekelijke ontvangstbewijzen, waardoor er geen discussies kunnen ontstaan tussen werknemer en werkgever.

Naast het creëren van een ontradingseffect en een groter bewustzijn van de gevolgen van ziekteverzuim bij de medewerkers, streeft MediCheck naar een vermindering van het grijs ziekteverzuim d.m.v. objectieve criteria en een transparante communicatie.

Overtuigd om medische controles te integreren binnen uw organisatie? Dan geven we hierbij nog enkele praktische adviezen om het effect ervan binnen uw organisatie te maximaliseren:

  • Betrek alle belanghebbenden: Zorg ervoor dat alle betrokkenen, inclusief het management, HR, veiligheidsfunctionarissen en werknemers, betrokken zijn bij het plannen en implementeren van medische controles. Dit zorgt voor een breder draagvlak en bevordert de effectiviteit van het positief verzuimbeleid.

  • Ontwikkel een duidelijk en consequent beleid met betrekking tot medische controles: Communiceer over het doel van de controles, de procedures voor het uitvoeren ervan, de verantwoordelijkheden van werknemers en de consequenties van niet-naleving.

  • Zorg voor vertrouwelijkheid en privacy: Waak erover dat de vertrouwelijkheid en privacy van werknemersgegevens worden beschermd tijdens het uitvoeren van medische controles. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gezondheidsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.