Wordt een medewerker ziek tijdens diens verlof? Dan zijn de volgende regels van toepassing.


Werknemers die ziek worden tijdens hun verlof kunnen vanaf 1 januari 2024 een ziektebriefje indienen bij hun werkgever. De werknemer behoudt dan het recht op gewaarborgd loon en de vakantiedagen waarop hij ziek is, worden omgezet naar ziektedagen en komen terug op de vakantieteller terecht. Dat betekent niet dat het verlof daarna automatisch wordt verlengd. Daarvoor moet de werkgever de toestemming geven.

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie gelden alle normale regels inzake schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte. Dit betreft o.a. de verplichtingen ten aanzien van de werkgever, de mogelijkheid voor de werkgever om een controlearts te sturen en de regels inzake het gewaarborgd loon. Werkgevers moeten de formaliteiten die werknemers dienen na te leven om hun arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van jaarlijkse vakantie te melden, wel verplicht opnemen in het arbeidsreglement.

De regels met betrekking tot vakantiedagen en het recupereren ervan kunnen bijgevolg variëren afhankelijk van wat er bepaald werd in het arbeidsreglement, maar over het algemeen zijn dit de stappen die de werknemer dient te volgen:

  • Onmiddellijke ziektemelding: Er is geen onderscheid tussen ziek worden tijdens de arbeidsperiode of tijdens de wettelijke vakantieperiode, ook al bevindt de werknemer zich in het buitenland. Bij ziekte dient de werknemer de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, telefonisch of per e-mail, afhankelijk van de procedures binnen het bedrijf.
  • Doorgeven (tijdelijke) verblijfplaats: Belangrijk aspect om vakantiedagen te kunnen recupereren is dat de werknemer daarbij ook zijn verblijfsadres meedeelt als hij zich niet op zijn thuisadres bevindt.
  • Een geldig medisch attest bezorgen: De werknemer dient een medisch attest, zelfs voor 1 dag te bezorgen als bewijs van diens ziekte tijdens de vakantie. Bij ziekte tijdens vakantie geldt er namelijk geen vrijstellingsregeling voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Basisregel voor het bezorgen van het ziekteattest is twee werkdagen vanaf de eerste dag waarop de arbeidsongeschiktheid is gestart, maar hier kunnen werkgevers van afwijken via hun cao of arbeidsreglement. Ook dient het attest opgemaakt te zijn in een taal die de werkgever begrijpt en moet het de gebruikelijke verplichte vermeldingen van de arts bevatten zoals de duur van de periode arbeidsongeschiktheid en of de werknemer zijn verblijfplaats wel/niet mag verlaten.

Wanneer de werknemer na de periode van arbeidsongeschiktheid onmiddellijk zijn “verloren vakantiedagen” wenst op te nemen, dient hij dit mee te delen aan de werkgever wanneer hij het geneeskundig getuigschrift bezorgt. De vakantieperiode wordt aldus niet automatisch verlengd, maar dit vormt wel een mogelijkheid mits akkoord van de werkgever.

Werkgevers behouden ook het controlerecht en kunnen, indien gewenst, een medische controle laten uitvoeren, zelfs wanneer de werknemer zich in het buitenland bevindt. In dat laatste geval, kan de werkgever gebruik maken van de TeleCheck van MediCheck.

Met zijn TeleCheck dienst, waarbij een medische controle wordt uitgevoerd van op afstand via teleconsultatie, biedt MediCheck een aanvullende en innovatieve digitale oplossing voor medische controles in het buitenland. De rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan deze nieuwe digitale dienst zijn identiek aan deze van een traditionele Check:

  • Indien de controlearts de arbeidsongeschiktheid van de werknemer bevestigt, kan de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid voortzetten zoals oorspronkelijk door diens behandelende arts was gepland. In het geval van ziekte tijdens de wettelijke vakantie, blijven de dagen waarop de werknemer ziek was, aanzien als ziektedagen en komen deze terug op de vakantieteller terecht.
  • Als de controlearts na onderzoek van de werknemer besluit om de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer te verkorten, dan wordt dit aanzien als een “een vervroegde terugkeer naar het werk” en bepaalt de controlearts een vervroegde datum waarop de werknemer weer aan het werk moet. Wanneer dit gebeurt tijdens de wettelijke vakantieperiode, worden de resterende ziektedagen terug omgezet naar vakantiedagen.
  • Indien de werknemer zich niet meldt bij de controlerende arts, verliest hij het recht op gewaarborgd loon voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid. Neemt de werknemer tijdens zijn wettelijke vakantieperiode niet deel aan de teleconsultatie, verliest hij het recht om zijn ziektedagen om te zetten in vakantiedagen.

Wanneer de medewerker wordt uitgenodigd voor een medische controle via TeleCheck, krijgt hij een link toegestuurd waarop hij op het geplande tijdstip dient te klikken om via videocall in verbinding te worden gesteld met de controlearts. Tijdens de online Check bespreken de patiënt en de arts het ziekteverloop en herevalueert de arts de voorgestelde ziekteperiode. Net als bij een face-to-face medische controle, informeert de arts nadien zowel de werknemer als de werkgever van zijn bevindingen.

TeleCheck is dus een handige tool om medische controles te laten plaatsvinden wanneer de werknemer zich in het buitenland bevindt. Maar zelfs buiten het vakantiegebeuren, kan de teleconsultatie van MediCheck worden ingezet, bv. wanneer een werknemer zich niet kan verplaatsen naar het dokterskabinet of wanneer er geen enkele huisarts beschikbaar is op een redelijke afstand van de woonplaats van de werknemer.

Onze TeleCheck biedt namelijk een aantal voordelen ten opzichte van traditionele face-to-face medische controles:

  • Toegankelijkheid: Teleconsultatie maakt het mogelijk om medische controles te organiseren, ongeacht de locatie. Dit is vooral handig voor mensen die zich in het buitenland bevinden, mensen met mobiliteitsproblemen, of mensen die geen toegang hebben tot vervoer.
  • Gemak: Patiënten hoeven niet naar het dokterskabinet te reizen, wat tijd en moeite bespaart.
  • Kostenbesparing: Het verminderen van reiskosten en wachttijden kan leiden tot kostenbesparingen voor zowel patiënten als voor dokters.

Meer weten? Neem dan contact op met MediCheck voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jou kunnen helpen om jouw aanwezigheidsbeleid op een positieve manier aan te pakken.