Medische Checks: de voordelen van een netwerk van huisartsen


Controleartsen zijn artsen die in opdracht van een onderneming de arbeidsongeschiktheid van werknemers controleren. Zij zijn het die de zieke werknemers ontmoeten en die de grootste invloed hebben op de manier waarop een medische controle door werknemers wordt ervaren. Het zijn ook deze artsen die het resultaat van de controle bepalen en die beslissen of de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer gegrond is of dat er een vervroegde terugkeer naar het werk mogelijk is.

Een uitgebreid netwerk van samenwerkende huisartsen

Om ervoor te zorgen dat de controleartsen tijdens hun medische controles onafhankelijk zijn en niet de kant van de werkgever of de werknemer kiezen, is het zeer gebruikelijk om medische controlebedrijven in te schakelen die werken met hun eigen netwerk van controleartsen. Deze traditionele medische controlebedrijven doen hiervoor beroep op artsen wiens hoofdactiviteit medische controle is. Aangezien hun focus op de controle van de arbeidsongeschiktheid ligt en niet zozeer op de werknemer als patiėnt, worden deze artsen er soms van beschuldigd dat zij zich door hun consultaties haasten en het menselijke aspect vergeten.

In deze manier van werken heeft MediCheck verandering gebracht door niet met traditionele controleartsen te werken, maar door een uitgebreid netwerk van partner-huisartsen uit te bouwen. Deze huisartsen, die een eigen praktijk hebben en waarbij medische controle slechts een klein deel van hun activteiten uitmaakt, worden door MediCheck persoonlijk gescreend en gerecruteerd. en verklaren hun onafhankelijkheid van zowel werknemer als werkgever vooraleer de Check plaatsvindt.

Zo heeft MediCheck ondertussen een dokternetwerk van meer dan 750 artsen gespreid over gans Belgiė opgebouwd dat MediCheck toelaat om Checks in te plannen die dicht aanleunen bij een echte consultaties en waarbij de gecontroleerde werknemer als een eigen patiėnt wordt behandeld, anders dan bij een traditionele medische controle. Bovendien zijn deze huisartsen zich zeer bewust van de verschillende uitdagingen binnen de arbeidsomgeving en zijn zij ook alert voor psychosociale problemen die mogelijks veroorzaakt worden door een negatieve werkomgeving.

Een positieve en transparante aanpak voor werknemers

MediCheck bevordert een positieve aanpak van medische controles door het onaangename verrassingseffect en de inbreuk op de privacy dat met een traditionele medische controle aan huis gepaard gaat, te vervangen door een vooraf aangekondigde medische Check op het kabinet van de huisarts. De MediCheck manier van werken is gebaseerd op drie pijlers:

  • Timing: De datum van de Check wordt optimaal gekozen, meestal nadat 2/3e van de arbeidsongeschiktheidperiode is verstreken. Dit om de werknemer de kans te geven uit te zieken en te rusten vooraleer een herevaluatie te doen van het ziekteverloop. Een Check wordt dus niet uitgevoerd met als insteek om de werknemer op een leugen over zijn ziekte te betrappen, maar wel om te beoordelen of de werknemer sneller herstelt dan initieel verwacht door de behandelende arts van de werknemer en dus ook sneller het werk weer kan hervatten.
  • Locatie: MediCheck organiseert de medische Check steeds op het kabinet van de samenwerkende arts, en niet bij de werknemer thuis. Deze keuze zorgt ervoor dat medische Checks steeds plaatsvinden in een neutrale omgeving geschikt voor een medisch onderzoek. Dit bevordert niet alleen een rustige dialoog tussen de arts en de werknemer, maar de werknemer zal ook niet het gevoel hebben dat zijn privacy geschonden wordt. MediCheck houdt bij het plannen van de Checks steeds rekening met afstand tot het kabinet, dus de gekozen dokterspraktijk zal zich altijd zo dicht mogelijk bij de woning van de werknemer bevinden om de verplaatsingsafstanden tot een minimum te beperken.
  • Transparantie: De werknemer wordt altijd vooraf per sms op de hoogte gebracht van de Check waarin hij alle details, zoals datum, tijdstip en adres van de dokterspraktijk zal terugvinden.

MediCheck zorgt er zo voor dat een werknemer zijn medische Check in de best mogelijke omstandigheden kan ondergaan.

Medische Check als onderdeel van een positief verzuimbeleid

Wanneer een werkgever vraagt om de arbeidsongeschiktheid van een werknemer te controleren, biedt MediCheck de mogelijkheid om aanvullende informatie door te geven aan de arts die de controle zal uitvoeren. De digitale flow van MediCheck en het gebruik van verschillende digitale tools door zowel de werkgever als de dokter, zorgt er namelijk voor dat er makkelijk informatie uitgewisseld kan worden. Deze informatie is uiteraard vertrouwelijk en zal alleen worden doorgegeven aan de arts die de Check zal uitvoeren, maar kan helpen om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer in een bepaalde context te plaatsen en de controle zo goed mogelijk uit te voeren.

Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie verschaffen over de reden van de Check-aanvraag. Bijvoorbeeld indien het gaat om een verlenging van een onbekwaamheid of indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een meningsverschil tussen de werknemer en zijn werkgever. Onder de informatie die MediCheck vóór elke Check aan zijn samenwerkende artsen verstrekt, bevinden zich ook de contactgegevens van de preventieadviseur, de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon van het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. De artsen van het MediCheck-netwerk zijn namelijk ook opgeleid om alert te zijn voor psychosociale risico’s op de werkplek. Met deze info kunnen zij werknemers rechtstreeks doorverwijzen naar de juiste contactpersoon binnen hun organisatie als zij een probleem gelinkt aan de werkomgeving constateren.

Deze positieve en respectvolle benadering van medische Checks bevordert het vertrouwen tussen werkgever en werknemer en verhoogt de kans op een vervroegde terugkeer naar het werk. Bovendien laat deze manier van werken toe dat medische Checks beter worden geaccepteerd als onderdeel van het positieve verzuimbeleid binnen de organisatie.